how to make your own website

Legislatíva

 • Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
 • Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 197/2012 Z.z. z 19.6.2012, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.www.urso.gov.sk/sk/legislativa/zakony
 • Zákon č. 189/2012 Z.z. z 20.6.2012, ktorým sa dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. www.urso.gov.sk/sk/legislativa/zakony
 • Zákon č. 184/2011 Z.z. z 1.6.2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov www.urso.gov.sk/sk/legislativa/zakony
 • Zákon č. 136/2011 Z.z. z 5.4.2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov www.urso.gov.sk/sk/legislativa/zakony
 • Zákon č. 117/2011 Z.z. z 29.3.2011, ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov www.urso.gov.sk/sk/legislativa/zakony
 • Zákon č. 142/2010 Z.z. z 3.3.2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov www.urso.gov.sk/sk/legislativa/zakony
 • Zákon č. 293/2009 Z.z. zo 24.6.2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. www.urso.gov.sk/sk/legislativa/zakony
 • Zákon č. 73/2009 Z.z. zo 17.2.2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Účinnosť od 15.3.2009 www.urso.gov.sk/sk/legislativa/zakony
 • Zákon č. 283/2008 Z.z. z 2.7.2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov www.urso.gov.sk/sk/legislativa/zakony
 • Zákon č. 112/2008 Z.z. z 14.2.2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov www.urso.gov.sk/sk/legislativa/zakony
 • Zákon č. 276/2001 Z.z. zo 14.6.2001 o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom znení www.urso.gov.sk/sk/legislativa/zakony
 • Zákon č. 107/2007 Z.z. zo 7.2.2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov www.urso.gov.sk/sk/legislativa/zakony
 • Zákon č. 656/2004 Z.z. z 26. 10. 2004 o energetike www.urso.gov.sk/sk/legislativa/zakony
 • Zákon č. 657/2004 Z.z. z 26. októbra 2004 o tepelnej energetike, ktorým sa ruší zákon č. 70/1998 Z. z www.urso.gov.sk/sk/legislativa/zakony
 • Zákon č. 99/2007 Z.z. zo 7.2.2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov www.urso.gov.sk/sk/legislativa/zakony
 • Zákon č. 442/2002 Z.z. z 19.6.2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach www.urso.gov.sk/sk/legislativa/zakony Try it now!

SÍDLO: (FAKTURAČNÉ ÚDAJE) ŠOLTÉSOVEJ 9, KOŠICE 040 01, IČO: 31717004, DIČ: 2020756804
KONTAKTNÉ MIESTO: ŠOLTÉSOVEJ 9, KOŠICE 040 01, tel.: 055/6324160, mobil: 0911 483 252 
© 2021 E-mail: PIDES@PIDES.SK, Web: WWW.PIDES.SK