Ponúkame
html web templates

Z našich činností svojim klientom ponúkame

 Vedenie účtovníctva samostatne pre každý dom, spracovanie ročného vyúčtovania nákladov za služby spojené s bývaním, vymáhanie pohľadávok, zabezpečenie havarijnej služby, servis výťahov, zabezpečenie zatepľovania bytových domov vrátane úverov.

 • vystavovanie zálohových predpisov jednotlivým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome
 • evidenciu, zaúčtovanie a kontrolu výšky prijatých zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu
 • úhradu faktúr dodávateľom služieb, ich transparentné spracovanie a sledovanie
 • na konci zúčtovacieho obdobia vypracovanie ročného zúčtovania nákladov za služby a plnenia 
 • aktuálne sledovanie tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv
 • sledovanie hospodárenia a vypracovanie správy o hospodárení domu
 • poistenie bytového domu, zabezpečenie vypracovania poistných návrhov 
 • poradenstvo pre SVB 
 • prípravu podkladov pre čerpanie komerčného úveru
 • vypracovanie žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB
 • zvolanie a vedenie schôdze vlastníkov bytov (aj viackrát ročne podľa potrieb domu) a následné spísanie zápisnice
 • zabezpečenie odpočtu pomerových meračov
 • vymáhanie nedoplatkov
 • cenník doplnkových služieb

SÍDLO: (FAKTURAČNÉ ÚDAJE) ŠOLTÉSOVEJ 9, KOŠICE 040 01, IČO: 31717004, DIČ: 2020756804
KONTAKTNÉ MIESTO: ŠOLTÉSOVEJ 9, KOŠICE 040 01, tel.: 055/6324160, mobil: 0911 483 252 
© 2021 E-mail: PIDES@PIDES.SK, Web: WWW.PIDES.SK